Kvalitet Sikkerhet

Tjenester

Generelt sett kan vi bistå din organisasjon innen:

 • Oppbygging eller revitalisering av HMS- og kvalitetssystemet
 • Revisjon internt og/eller av leverandører
 • Opplæring i HMS-, risiko- og kvalitetsledelse
 • Trivselsundersøkelse/medarbeiderregnskap
 • Organisasjonsutvikling og konfliktløsning
 • Omstillingsprosesser
 • Coaching
 • Leder og/eller -medarbeiderutvikling
 • Utkontrahering/ Outsourcing av spesialister
 • Management for hire/ Interimleder

Tjenester – detaljert:

Vi utvikler og etablerer HMS-systemer, kvalitetssikringssystemer etter ISO 9000 standarden samt miljøstyringssystemer etter EMAS og ISO 14001 standarden. Systemene utvikles i nært samarbeid med kunden. Modellen som benyttes bidrar til at hele organisasjonen involveres i utviklingen av systemet og gir dermed et eierforhold og en intern kompetanse i å bruke og videreutvikle systemet.

 Revisjoner

 • HMS-revisjoner
 • Kvalitetsrevisjoner
 • Miljørevisjoner

Revisjonene gjennomføres etter standard normer og gir bedriftens ledelse en uhildet gjennomgang av systemet med hensyn på å kartlegge områder med forbedringspotensiale. Eventuelle avvik og observasjoner i forhold til systemets forutsetninger, samles i en revisjonsrapport hvor det også gis forslag til konkrete tiltak.

Utkontrahering/ Outsourcing – Management for hire/ Interimleder

 

HMS- og Kvalitetsledelse

HMS- og kvalitetsledelse omfatter overordnet utvikling og oppfølging av system for HMS og/eller kvalitetsikring. Tjenestens hovedhensikt er å styrke den kompetanse som kunden måtte trenge for å få en optimal effekt ut av systemene med hensyn til arbeidsmiljø, sikkerhet og kvalitet.

Vår HMS- og kvalitetsledelse omfatter deltakelse i prosjekter innen offshore- og landbaserte virksomheter innen privat og offentlig forvaltning.

Interimledelse/ Management for hire

En organisasjon kan ha behov for en interimleder ved akutt sykdom, fratreden eller dersom det er behov for helt spesielle ferdigheter/ kompetanse i en fase. Ta gjerne kontakt for å få en vurdering av om vi har rette vedkommende til å dekke din organisasjons behov.

Arbeidsmiljø

Arbeidsmiljø er et vidt fagfelt som krever bred kompetanse og god innsikt. Vi har lang erfaring med rådgivning på dette fagfelt og kan blant annet tilby:

 • Kartlegging av fysisk/kjemisk/ergonomiske arbeidsmiljø
 • Kartlegging av inneklima/forurensninger i arbeidsatmosfæren
 • Kartlegging av det organisatoriske arbeidsmiljø (psykososialt arbeidsmiljø)
 • Risikovurdering
 • CE-merking
 • Opplæring generelt for ledelse, verneombud og medarbeidere

Beredskap

Vi kan assistere i arbeidet med oppbygging av industrivern i bedrifter eller nærings-parker i henhold til regelverket. Arbeidet omfatter:

 • Organisering av industrivern/brannvern i virksomheten
 • Opplæring
 • Risikovurderinger og tiltak
 • Utarbeiding av beredskapsplaner og nødvendig dokumentasjon.

 Ytre miljø

 • Kartlegging av utslipp / konsekvensutredninger
 • Prøvetaking / målinger
 • Rensemetoder
 • Beregning av kjemiske reaksjoner
 • Avfallshåndtering

Organisasjonsutvikling

 • Omstillings- og omorganiseringsprosesser
 • Organisasjonstilpasninger
 • Organisasjonsutvikling og konfliktløsning
 • Coaching
 • Leder-/medarbeiderutvikling
 • Trivselsundersøkelse/medarbeiderregnskap
 • Psykososiale arbeidsmiljøkartlegginger